Video Mostread

Noi gương Bác, thực hành 'tự soi, tự sửa mình'

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch_ Ảnh: TTXVN 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”, cho nên, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao phó, mỗi cán bộ, đảng viên “phải xem trọng những phê bình và những đề nghị của quần chúng… phải thật thà và công khai tự phê bình, ra sức sửa chữa… cần luôn luôn hoan nghênh quần chúng phê bình” để công tác lãnh đạo đạt hiệu quả cao nhất”.

Với ý nghĩa đó, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, phong trào “Tự soi, tự sửa” đã diễn ra sôi nổi trên cả nước, góp phần đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp. Trong phong trào này, xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả.

Chuyển biến tích cực từ phong trào “tự soi, tự sửa”

Qua 5 năm thực hiện phong trào “tự soi, tự sửa” sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện “Nhật ký làm theo Bác”, cán bộ, đảng viên ở huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ đã có sự chuyển biến tích cực.

Tự soi, tự sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm gắn với làm theo Bác được ghi lại bằng “Nhật ký làm theo Bác” từ những việc cụ thể, thiết thực, hằng ngày, thường xuyên của cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành ở huyện Vĩnh Thạnh là một mô hình sáng tạo, đem lại hiệu quả trong việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW.

Triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, từ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống được Trung ương chỉ rõ, Thành ủy Cần Thơ đã chi tiết hóa thành 82 biểu hiện. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân đối với Đảng, “tự soi, tự sửa” mọi lúc, mọi nơi để hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Từ khi triển khai phong trào “Tự soi, tự sửa” đến nay, Huyện  ủy Vĩnh Thạnh đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện 5 lần tự nhận xét (định kỳ 6 tháng/lần): lần đầu đến lần thứ 4 tự soi trước 67 biểu hiện (theo hướng dẫn của Huyện ủy); lần thứ 5 tự soi trước 82 biểu hiện (theo Hướng dẫn số 09-HD/TU của Thành ủy) và nay là 75 biểu hiện (Hướng dẫn số 10-HD/TU của Thành ủy). Từ khi phát động phong trào “Tự soi, tự sửa”, nhìn chung số lượng đảng viên suy thoái có chiều hướng giảm dần, góp phần đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Vĩnh Thạnh còn triển khai ghi “Nhật ký làm theo lời Bác”. Hằng tháng, mỗi đảng viên phải ghi việc làm theo Bác cụ thể vào nhật ký theo chuyên đề hằng năm. Khi họp chi bộ, luân phiên mỗi đảng viên đều đọc nhật ký học và làm theo Bác để chi bộ góp ý, nhằm xây dựng ý thức tự rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Ghi “Nhật ký làm theo lời Bác” giúp các cán bộ, đảng viên ý thức được việc làm hằng tuần, hằng tháng, hằng năm, kiểm điểm xem việc gì đã làm được, việc gì chưa, từ đó khắc phục, tự giác rèn luyện, học tập hoàn thiện bản thân.

Qua thực hiện phong trào “Tự soi, tự sửa” gắn với ghi “Nhật ký làm theo lời Bác”, hầu hết cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện đã nâng cao ý thức soi rọi bản thân, tự sửa những hạn chế, khuyết điểm, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời nêu cao ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

"Tự soi, tự sửa" để phục sự Tổ quốc, nhân dân tốt hơn

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long đã tập trung chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng đưa nội dung sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” trở thành một nội dung trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ.

Triển khai thực hiện nội dung này, Công an tỉnh xác định “tự soi, tự sửa” phải gắn chặt với quán triệt và đẩy mạnh phong trào “Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp trọng tâm, tạo nên sự “đột phá” theo nội dung các điều dạy của Bác.

Các đơn vị trong Công an tỉnh thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong các tổ chức cơ sở đảng, trong từng đơn vị theo 27 biểu hiện suy thoái được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ liên hệ với Sáu điều Bác Hồ dạy, tự phê bình và phê bình trước tập thể về tư tưởng, chính trị, đạo đức, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện các mặt công tác được giao, rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành kỷ luật để khắc phục những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm.

Mô hình “tự soi, tự sửa” của Công an tỉnh Vĩnh Long đã góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; trật tự, an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông hằng năm giảm, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được nâng cao. Đặc biệt, Công an tỉnh đã đề xuất với Tỉnh ủy thống nhất chủ trương xây dựng Đề án Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, đến nay đã bố trí 100% xã có công an chính quy.

Mô hình trên được Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở tiếp tục duy trì thực hiện sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” hằng năm tại chi bộ, đảng bộ; đồng thời lồng ghép với công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể.

Từ hai điển hình trên có thế nói phong trào “Tự soi, tự sửa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang từng ngày góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và đội ngũ đảng viên. Việc “tự soi, tự sửa” trước hết đòi hỏi tính tự giác, thật thà và trung thực, “tự soi, tự sửa” của bản thân mỗi người. Vì các biểu hiện suy thoái nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị thuộc phạm trù ý thức, nó ẩn khuất, ngấm ngầm trong suy nghĩ, trong tư tưởng con người, nhiều khi được che đậy kín đáo, khó phát hiện. Nếu cán bộ, đảng viên không nghiêm túc và tự giác “tự soi” mình thì việc “tự sửa” sẽ khó mang lại kết quả. Việc “tự soi, tự sửa” phải được tiến hành một cách chủ động, để tiêu cực, suy thoái được ngăn chặn từ xa, đẩy lùi từ sớm, ngay từ khi nó bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ, trong hành động của mình. Và điều quan trọng, việc làm này phải thực hiện thường xuyên như “ngày nào cũng ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn” nhưng lời Bác Hồ từng dạy.

Theo Việt Đức (TTXVN)

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục