Video Mostread

Thanh tra Đà Nẵng đề nghị truy thu hơn 1,3 tỷ đồng từ CDC

Kết luận của Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra hàng loạt sai phạm, thiếu sót trong công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng. 

Thanh tra Đà Nẵng đề nghị truy thu hơn 1,3 tỷ đồng từ CDC.

Đề nghị xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức liên quan đồng thời yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC) tổ chức, rà soát và có biện pháp khắc phục thực hiện đúng quy định đối với công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và nộp số tiền hơn 1,3 tỷ vào Ngân sách Nhà nước.

Sáng nay, 29/6, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng Phan Thanh Long đã ký Quyết định số 463/TB-TTTP thông báo kết luận về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại CDC Đà Nẵng.

Đoàn thanh tra TP Đà Nẵng đã tiến hành thanh tra tại CDC Đà Nẵng từ ngày 17/2 đến 5/5/2022, không tiến hành kiểm tra, xác minh các gói thầu có liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á mà cơ quan Công an đã có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu hoặc đã thu thập hồ sơ gói thầu phục vụ công tác điều tra.

Sau khi thanh tra, Thanh tra thành phố đã báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về dự thảo Kết luận thanh tra. Ngày 24/6/2022, Chánh Thanh tra thành phố đã ban hành Kết luận thanh tra số 449/KL-TTTP về việc thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại CDC Đà Nẵng.

Trong quá trình thanh tra, Thanh tra thành phố tập trung kiểm tra, đánh giá việc xác định nhu cầu mua sắm, lập kế hoạch mua sắm, và việc chỉ đạo điều hành công tác mua sắm; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện mua sắm: chuẩn bị lựa chọn nhà thầu (lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu...), tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, đề xuất, ký hợp đồng, thanh toán, tiếp nhận, bàn giao thiết bị y tế, quyết toán kinh phí mua sắm. 

 Nhiều sai phạm, thiếu sót trong công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm tại CDC Đà Nẵng. 
Kết luận chỉ rõ các vi phạm, tồn tại, thiếu sót, cụ thể:  

Việc xác định số lượng hàng tồn kho, áp dụng định mức sử dụng vật tư làm căn cứ xác định nhu cầu để quyết định mua sắm không bảo đảm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Luật Đấu thầu và khoản 2 Điều 4 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng. 

Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiếu sót trong việc không ban hành văn bản gửi các đơn vị cung cấp hàng hóa trên địa bàn đề nghị báo giá để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu; Có dấu hiệu hợp thức hóa các báo giá, ngày ghi trên báo giá sau thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không đủ căn cứ để xây dựng giá gói thầu là không đúng quy định tại Thông tư 58/2016/TT-BTC; Thiếu sót trong việc không tham khảo giá trúng thầu trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Bộ Y tế khi xác định giá gói thầu đối với một số mặt hàng (bao giày, khẩu trang y tế) là không đúng theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BYT. 

Việc xác định giá gói thầu để thực hiện mua sắm có tham khảo giá trúng thầu nhưng cao hơn giá mà Đoàn thanh tra tra cứu trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc Bộ Y tế đối với một số mặt hàng: Bộ trang phục chống dịch cấp độ 2, Khẩu trang y tế 3 lớp, Áo choàng y tế. Sở Y tế có rà soát giá tại Cổng công khai kết quả trúng thầu của Bộ Y tế đối với các mặt hàng do Trung tâm đề xuất mua sắm, tuy nhiên tại các văn bản thẩm định của Sở Y tế không thể hiện việc giải trình, thuyết minh cụ thể về giá theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Thông tư số 14/2020/TT-BYT.

Việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thiếu sót trong việc sử dụng mẫu văn bàn, không đầy đủ các nội dung, đặc biệt thiếu các nội dung về phần công việc liên quan đến các gói thầu thực hiện trước với giá trị tương ứng và lý do không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi khi trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không có văn bản trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của Giám đốc CDC Đà Nẵng là không đúng theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

Văn bản trình duyệt của CDC Đà Nẵng và Báo cáo thẩm định của Sở Y tế không thể hiện cụ thể tính cấp bách của tình hình dịch cũng như không nêu cụ thể phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh để xác định số lượng, chủng loại cần mua thuộc phạm vi quản lý để tổ chức thực hiện mua sắm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch Covid-19 đối với các gói thầu được căn cứ điểm a khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thẩu để trình phê duyệt áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu.

CDC Đà Nẵng không tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong cùng một văn bản là không đúng với Luật Đấu thầu.

Sai sót trong việc thông báo chào giá, chào hàng cạnh tranh, thành phần báo giá, đăng tải thông báo mời chào, tiếp nhận báo giá, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, sử dụng báo giá của các nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, việc nhà thầu trúng thầu không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

Hồ sơ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của CDC Đà Nẵng không đầy đủ các thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu không nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia; báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia; bản chụp các hồ sơ tài liệu: hồ sơ mời thầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, hỗ sơ dự thầu; không có Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, chỉ định thầu rút gọn cho 1 nhà thầu không đủ tư cách hợp lệ, vi phạm Luật đấu thầu.

Trong việc thực hiện hợp đồng tiếp nhận hàng trước thời điểm phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, vi phạm Luật Đấu thầu. Theo giải trình của đơn vị, do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên đã mượn hàng trước để kịp thời sử dụng. Tuy nhiên, không có hồ sơ, tài liệu chứng minh việc mượn hàng, trả hàng.

Nhiều văn bản liên quan đến hồ sơ thầu được cập nhật sau ngày ban hành trên hệ thống, tồn tại nhiều văn bản cùng số cùng ngày; Việc chênh lệch hàng hóa giữa Phiếu nhập kho và Hợp đồng cung cấp hàng hóa phản ánh việc nhập kho, theo dõi, quản lý hàng hóa tại Trung tâm là không đầy đủ, thiếu chặt chẽ… Việc lập hóa đơn của đơn vị cung ứng hàng hóa khi chưa chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua là không đúng quy định tại quy định. 

Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ rõ sai phạm như thiếu sót về việc không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đăng tải không đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Các thiếu sót, vi phạm trong công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư. Trung tâm thực hiện phân bổ vật tư y tế với giá trị là 1.366.214.124 đồng từ tháng 10/2020 đến ngày 31/12/2020 để thực hiện xét nghiệm Covid-19 có thu tiền đối với công dân nhập cảnh từ nguồn ngân sách nhà nước không đúng theo các quyết định của Sở Y tế về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhưng chưa hoàn trả số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

Đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm liên quan đến 33 gói thầu do Cửa hàng Đại Phát và Công ty Tam Lập Phát trúng thầu, Thanh tra thành phố đã chuyển đến Cơ quan điều tra Công an thành phố để tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm theo quy định. 

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng Phan Thanh Long kiến nghị Thanh tra Chính phủ tổng hợp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung quy định về điều kiện của 3 nhà cung cấp báo giá đối với phương thức xác định giá gói thầu là giá hàng hóa cần mua của ít nhất 3 đơn vị cung cấp hàng hóa khác nhau theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính để tránh trường hợp hợp thức hóa đối với hồ sơ xây dựng giá gói thầu.

Kiến nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Cơ quan điều tra Công an thành phố tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra thành phố chuyển sang. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục thuế thành phố thực hiện kiểm tra, xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với Sở Y tế tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định đối với các tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong công tác hướng dẫn, thẩm định, phê duyệt mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm; trong công tác thẩm định quyết toán kinh phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý việc thực hiện các quy định về công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và công tác xét duyệt quyết toán hằng năm tại CDC Đà Nẵng nói riêng và các cơ sở y tế trực thuộc nói chung. Chỉ đạo CDC Đà Nẵng tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận, kiến nghị.

Đối với CDC Đà Nẵng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và có biện pháp xử lý về những vi phạm, hạn chế, thiếu sót trong mua sắm, đấu thầu, quyết toán kinh phí vật tư y tế, sinh phẩm. Chỉ đạo tổ chức, rà soát và có biện pháp khắc phục thực hiện đúng quy định đối với công tác mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, sinh phẩm và nộp số tiền 1.366.214.124 đồng (Một tỷ ba trăm sáu mươi sáu triệu hai trăm mười bốn nghìn một trăm hai mươi bốn đồng) vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. 

Đối với Cơ quan điều tra Công an thành phố; tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các nội dung có dấu hiệu tội phạm đã được Thanh tra thành phố chuyển sang. 

Theo Báo Nhân dân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Cùng chuyên mục